Titularitat del lloc web

www.cnjc.cat és un lloc web. El nom del domini es troba registrat i és propietat de CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (d’ara endavant, indistintament, CNJC), entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia, amb domicili a Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona i disposant de NIF G-08678831.

La finalitat de www.cnjc.cat, és la d’informar sobre la activitat de CNJC, que es correspon amb la plataforma que engloba gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Promou els interessos de la gent jove a la societat i davant dels poders públics, així com dels seus productes i serveis, ofertes, promocions i altres informacions de rellevància sobre  CNJC.

L’accés a www.cnjc.cat és gratuït. L’ús del lloc web suposa l’acceptació de la informació que conté aquest Avís Legal.

Obligacions de l’usuari

En accedir al lloc web www.cnjc.cat, l’usuari es compromet a utilitzar-ne la informació i continguts de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i en particular a:

a) Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb CNJC.
b) Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb CNJC.
c) Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, en el seu cas, les Condicions d’ús i contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
d) Col·laborar i posar en coneixement de CNJC aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar d’alguna forma la integritat del lloc web www.cnjc.cat, el servei prestat per CNJC, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions d’aquest Avís Legal o, en el seu cas, les Condicions d’ús i contractació.

Responsabilitat

El CNJC no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.cnjc.cat, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, CNJC tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a CNJC, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment. En aquest cas CNJC no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada. 

El CNJC es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís, i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries. 

www.cnjc.cat pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers on el contingut no és atribuïble ni exigible a CNJC, sent responsable el titular de cada un dels espais web accedits. 

L’establiment de qualsevol hiperenllaç al lloc web www.cnjc.cat haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts al CNJC sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web www.cnjc.cat es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima d’aquests correspon exclusivament a CNJC o al seus llicenciadors, i queda totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de CNJC facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés al lloc web www.cnjc.cat implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que CNJC autoritzi de forma expressa el contrari.

Sens perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.cnjc.cat pot vulnerar drets de tercers, preguem que ens ho faci saber tan aviat com sigui possible.

Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Preguem que ens enviï els comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de  l’Avís Legal

El contingut d’aquest Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment d’acord amb la normativa vigent en cada moment i els canvis que puguin sorgir de l’activitat de CNJC.

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut d’aquest Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu la normativa d’aplicació.

 

2.LLOC WEB: POLÍTICA DE PRIVACITAT. 

La present política de privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (en endavant, indistintament, CNJC) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des del lloc web www.cnjc.cat.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:
CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (CNJC)
G-08678831
Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona
933683080
consell@cnjc.cat 

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

 1. Visites a la nostra pàgina web.
 2. Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica, quan ens remet un correu electrònic, una consulta o un suggeriment a través dels nostres formularis de contacte.
 3. Sol·licituds de cessions d’espai.
 4. Inscripció a activitats o formacions organitzades per nosaltres.
 5. Subscripcions al butlletí.
 6. Enviament de currículum vitae per formar part del nostre equip.
 7. Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs.

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de CNJC tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no  s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:
 

 • Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que disposa la nostre política de cookies, així com per facilitar informació sobre la nostre activitat empresarial i, en el seu cas, per atendre a les seves consultes i suggeriments.

Referent això podrem tractar dades com ara l’IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipis d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzat per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

 • Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció, CNJC no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta. 

 • Dades d’e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En ningun cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

 • Subscripció al nostre butlletí:

Els usuaris es podran subscriure al nostre butlletí omplint les dades en el formulari de subscripció habilitat en el lloc web www.cnjc.cat. Les dades dels subscriptors al butlletí seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de CNJC, així com per informar de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis en base al consentiment previ dels mateixos.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció al butlletí en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada butlletí, o bé comunicant-ho per escrit a consell@cnjc.cat

 • Dades de cessions d’espai:

Les dades dels usuaris que sol·licitin una cessió d’espai al CNJC mitjançant el formulari, seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis de cessió d’espai, així com per a realitzar la gestió administrativa en base a la relació de col·laboració entre les parts que legitima el tractament de les dades.

 •  Dades d’inscripcions a cursos o activitats:

Les dades d’aquells que s’inscriguin per participar en els cursos formatius o activitats organitzades pel CNJC seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis de formació o d’organització de l’activitat sol·licitats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

 • Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens el facin arribar a través de correu electrònic o mitjançant el formulari a la secció “Treballa amb nosaltres”. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

 • Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de CNJC en les diferents xarxes socials.

Clàusules particulars per a xarxes socials

Facebook
Al prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que CNJC, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en els seus mur, així com enviar missatges. CNJC en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor de CNJC al clicar a la casella “Ja no m’agrada”.

Twitter
Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que CNJC, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittejar tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. CNJC, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Instagram
Al seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que CNJC, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. CNJC en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Youtube
Al seguir el nostre canal, l’usuari accepta que CNJC, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Youtube, pugui accedir a les dades personals del seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. CNJC en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar la casella “Unsubscribe”.

La informació facilitada per CNJC als seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. CNJC no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les seves dades en una xarxa social, l’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a CNJC, pot realitzar-la a través de la configuració del perfil de cada un dels seus perfils a les diferents xarxes socials. CNJC únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades en qualitat de seguidor.

A qui comuniquen les seves dades:

CNJC garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats de CNJC, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis
CNJC pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixin a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Plataforma virtual de pagament:
En cas que faci algun pagament online per la prestació de serveis per part nostre, podrem comunicar les seves dades a Formfy.com, eina propietat de Doblemente S.L., una empresa d’Alacant amb NIF B-53698445.

Administració pública i autoritats:
Podrem revelar les seves dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Transferència internacional de dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractades a països fora de la Unió Europea. En aquest cas, CNJC vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment d’allò que estipulen els art. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a CNJC, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes a l’article 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, subscrivint-se al corresponent contracte d’encarregat del tractament.

En el cas de transferències internacionals a EUA, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privacitat entre la Unió Europea i EUA (Privacy Shield). Feu click aquí per a més informació sobre l’Escut de Privacitat.

Prestador serveis
País Destinació
Data de certificació a l’Escut de Privacitat
The Rocket Science Group LLC
EUA
21/11/2016

Exercici de drets:

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament recollits en el Reglament General de Protecció de Dades, pot dirigir-se per correu postal identificant-se com a usuari del nostre lloc web –acompanyat de fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercir– a: CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA, Pl. de Cardona, 1-2, 1r (08006) Barcelona; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: consell@cnjc.cat.

Tutela de drets davant l’autoritat de control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’autoritat de control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o bé a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici), per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a associats de l’entitat, cessions d’espai i inscripció a formacions, es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail o chatbot, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades dels subscriptors al butlletí seran conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte d’e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció del butlletí.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de CNJC no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa i, per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.cnjc.cat i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en les que CNJC sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar a CNJC de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

El CNJC ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar la alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de CNJC.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que l’assisteix, protegeix i fixa els seus drets, posem a la seva disposició les lleis que han inspirat aquesta política i són rellevants per a vostè:

Troba pis
Com sé si està bé el contracte?
Què ha de tenir un contracte?

L’adreça de l’habitatge, la referència cadastral d’aquest, la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica. És important que hi hagi totes aquestes referències! A més, si l’habitatge es lloga amb mobles, s’aconsella que el contracte inclogui un annex amb el corresponent inventari (si pot ser, valorat). Després, s’inclou la renda que s’ha de pagar i els detalls que es trobin oportuns i que no vagin contra la llei.

Quina durada ha de tenir?

Els contractes d’habitatge habitual han de ser d’un mínim de 5 anys si l’arrendador és una persona física, o de 7 anys, si és una persona jurídica (empresa). Si la durada que posa el contracte és menor, s’han de prorrogar obligatòriament fins als 5 o 7 anys detallats abans. 

Alerta! Si el teu contracte és anterior al 2019 segurament tens terminis diferents! Igualment, pels contractes fets baix la nova llei de l’habitatge estatal (maig de 2023), tens drets a una pròrroga tàcita de tres anys i, si et trobes en una situació de vulnerabilitat i en zona tensionada, pots demanar-ne una d’afegida de tres anys més (llevat d’acord contrari entre les parts en el contracte).

Alerta! Moltes vegades les propietats intenten fer contractes temporals. Aquests sols són possibles per causes tassades i molt justificades (venc uns pocs mesos a estudiar, tinc una estada de feina de poc temps…). En cas contrari, els contractes temporals són nuls.

Totes les clàusules són legals?

En principi tot el que es posa en contracte i no és contrari a la Llei d’Arrendaments Urbans o al Codi Civil hauria de ser legal. Ara bé, com que hi ha desequilibris clars de poder entre la propietat i la llogatera, hi ha clàusules que no es permeten: són les clàusules nul·les i abusives. Són els casos de quan la propietat obliga mitjançant clàusula a fer una assegurança multirisc, el de poder fer visites per vigilar l’estat del pis sense adaptar-se a un calendari o les necessitats i intimitat de la llogatera, afegir gastos que abans no s’assumien (com IBI, per exemple) per pujar la renda… Pots veure en detall el contingut d’aquestes clàusules a la guia del sindicat de llogateres.

 

Una clàusula nul·la important és que abans d’entrar no et poden fer pagar més de dos mesos de garantia addicional (és a dir, a banda de la mensualitat de fiança).

 

Alerta! Algunes clàusules que podrien semblar abusives, es permeten. És el cas de la prohibició de sotsarrendament o les clàusules d’indemnització en cas que la llogatera desisteixi del contracte abans de la seva finalització.

He de pagar honoraris?

A partir de l’entrada en vigor de la nova llei de l’habitatge ja no et poden cobrar honoraris!

Moltes vegades intenten que es pagui amb altres conceptes en frau de llei. Si t’ho fan pagar igualment sota amenaça de no rebre el pis: 1) paga sempre amb transferència i amb el concepte “despeses immobiliària” i demana factura a la immobiliària on es detalli que s’ha pagat, 2) envia un burofax reclamant la quantitat pagada. En cas que no es retorni, es pot anar a judici (si són menys de 2000 euros, no fa falta advocat!). 

Alerta! Les immobiliàries intenten passar com a “despeses d’assessorament” els honoraris de gestió per fer-nos pagar. Si no t’han ajudat a trobar el pis, no poden fer-ho tampoc.

Consulta la guia sobre honoraris del Sindicat de llogateres per més informació. 

He de pagar fiança o altres garanties?

La fiança és obligatòria i és una mensualitat de lloguer que la propietat ha de dipositar obligatòriament a INCASÒL. Hi pot haver garanties addicionals al contracte però mai poden sobrepassar les dues mensualitats. Per més detalls, consulta la guia de Sindicat de Llogateres.

Entra al pis
He de fer res abans d’entrar-hi?

Sí! Assegura’t que hi ha un inventari del pis i fes una visita amb la propietat per assegurar el seu estat. En cas que no hi hagi inventari, feu-lo amb la propietat abans d’entrar. A més, fotografia el pis el dia de la teva entrada. Així es poden evitar molts problemes en el futur amb el cobrament de la fiança o per demandes abusives de la propietat!

 

També revisa que el pis es trobi en bones condicions, que no hi hagi reparacions pendents i si alguna instal·lació o moble necessita o necessitarà d’aquí a poc temps una reparació o substitució, notifica-ho a la propietat com més aviat millor. Això evitarà que hagis d’assumir el cost de la reparació.

Deixa el pis
Em diuen que he de deixar el pis. Què faig?

Si et diuen que has d’abandonar el pis, però tu no el vols deixar:

 • Assegura’t que es compleixen els terminis del contracte. Si no has esgotat la duració del contracte o les seves pròrrogues, no et poden treure.
 • Si argumenten incompliment de contracte, demana que ho argumentin i nega-ho. Recull proves per cas que vulguin iniciar un procediment per desnonar-te.
 • Si no accepten les rendes, diposita-les als jutjats. Sindicat de llogateres et diu com fer-ho.
 • Si et discriminen o assetgen per deixar el pis, denuncia!
 • Si venen a desnonar-te, organitza’t per evitar-ho!
No m’accepten la renda perquè em volen treure del pis. Què faig?

Has de consignar la mensualitat als jutjats! Sindicat de llogateres et diu com fer-ho.

Vull deixar el pis. Puc fer-ho?

Com a llogateres la llei ens obliga a notificar que volem finalitzar el nostre contracte amb 30 dies d’antelació. Però, compte! En alguns contractes hi ha una clàusula abusiva que estableix que el llogater haurà d’indemnitzar l’arrendador amb una mensualitat de renda per cada any del contracte que resti per complir. Aquesta clàusula és molt injusta, però malauradament legal! Cal revisar el contracte abans de fer res!

Recorda també de fer una fotografia de com està el pis o, abans de fer la sortida, acompanya a la propietat a revisar l’estat del pis i firmar les dues parts que certifiquen que està en bon estat.

No m’han tornat la fiança. Ho han de fer?

Molt important! Per garantir que et retornen la fiança, la millor opció es que, en el moment de fer la revisió amb presència de la propietat, demanem que ambdues parts signin un document on fem constar que l’habitatge es troba en perfectes condicions. En aquest mateix document cal fer-hi constar la lectura dels comptadors. 

 

Rellevant també documentar fotogràficament l’estat de l’habitatge. Ens servirà com a prova si acabem tenint problemes en el futur. Les fotos s’han de tirar en format RAW (cru) per així poder acreditar que no han estat manipulades. També és convenient que l’arrendatari revisi i pacti les disposicions que s’estableixin al contracte respecte els drets i deures quant a reformes o intervencions al pis (fer forats a les parets, pintar-les, etc.).

 

Recorda que la propietat disposa de 30 dies des de l’entrega de claus per fer efectiu el retorn de la fiança. En cas de no retornar-la completa perquè argumenti que hi ha hagut costos de reparacions a fer, demana que ho justifiqui amb una factura. Per més informació, el Sindicat de Llogateres ha realitzat una guia.

M’he quedat sense pis i no sé si puc pagar un lloguer, quines alternatives tenc?

Pots sol·licitar un lloguer social si compleixes els requisits o pots intentar cercar mètodes alternatius de tinença de pisos. Et contem com!

Viu al pis
El pis necessita reparacions. Qui les ha de pagar?

Hi ha dos tipus de gastos de reparacions. Les primeres són les que són de “conservació del pis”, és a dir, les grans reparacions (l’escalfador es romp, el climatitzador no funciona, humitats…). Aquestes les ha de pagar la propietat. Les segones són les petites reparacions (una aixeta que es romp, bombetes, desgast per ús dels mobles…) que van a compte de la llogatera. Ara bé, aquestes petites reparacions sols són per l’ús que n’hem fet nosaltres, no pel pas del temps, per exemple. Així, si hi ha una reparació de l’aixeta que es deu al pas del temps o per ús anterior a quan nosaltres hem entrat al pis (perquè fa poc que hi som, per exemple), no ens pertoca. També depèn del cost de la reparació, que si és elevat pertoca a la propietat.

 

Així, no es permeten als contractes els llistats de “li pertoca al llogater la reparació d’aixetes, vàters…”, perquè dependrà del cost de la reparació, de la motivació (és per ús?) i de la tipologia de la ruptura (s’ha de substituir tot?). El mateix passa amb els electrodomèstics que són de la propietat.

 

Recorda que per les reparacions fetes no et poden pujar la renda! De fet, si les reparacions s’allarguen més de vint dies, tens dret a reduir el que pagues pel pis en proporció al que no puguis utilitzar.

 

Si la propietat no fa les reparacions o obres urgents que requereix el pis, les pot fer el llogater, però el cost se li ha de passar a la propietat en darrera instància. El llogater mai ha de pagar les obres de conservació!

El pis necessita obres. Quins drets tenc?

Primer, hem de veure si les obres poden esperar a acabar el contracte. Si no és així, la propietat les ha d’assumir, notificant-les (amb la durada i cost que suposen) amb tres mesos d’antelació abans de l’inici d’aquestes. Des de la notificació (que ha de ser per escrit) la llogatera té un mes per poder dir si deixa el pis. Si queda, té l’obligació a suportar les obres, però ha d’exigir a la propietat que es rebaixi la renda en proporció a les zones que queden sense poder utilitzar-se per les obres.  Si la propietat no fa les reparacions o obres urgents que requereix el pis, les pot fer el llogater, però el cost se li ha de passar a la propietat en darrera instància. La llogatera mai ha de pagar les obres de conservació! Tot cost que assumeixi la llogatera ha de ser indemnitzat per la propietat.

 

És habitual que la propietat, per voler expulsar la llogatera, no vulgui fer les obres ni autoritzar-les. Si la propietat no fa les reparacions o obres urgents que requereix el pis, les pot fer el llogater, però el cost se li ha de passar a la propietat en darrera instància. La llogatera mai ha de pagar les obres de conservació! Tot cost que assumeixi la llogatera ha de ser indemnitzat per la propietat.

Em diuen que m’apugen el lloguer. Què puc fer?

Primer de tot, durant la durada del contracte no et poden apujar el preu del lloguer. Si ha acabat el teu contracte, ja és diferent.

En general, amb la regulació de lloguers de maig de 2023, el nou contracte no pot superar el lloguer de l’anterior. Sols pot augmentar un 10% en casos molt tassats, com una rehabilitació o perquè el contracte es pacte a 10 anys.

Si el propietari és un gran tenidor i el pis es troba en una zona declarada com tensionada, el lloguer del nou contracte no pot superar l’índex de preus de lloguer establert. Així, la referència és l’índex de preus, no el contracte anterior.

El que sí que poden fer si ho contempla el contracte* és actualitzar la renda anualment. Ara bé, l’actualització és opcional: la propietat pot o no fer-ho. Si ho fa, ho ha de comunicar per escrit especificant el percentatge que puja. Aquesta pujada en cap cas no pot ser retroactiva: si m’ho comuniques al febrer, puja la renda a partir de març i no es pot cobrar les actualitzacions de febrer i gener. Per a més detalls, consulta la guia de sindicat de llogateres.

Alerta! Arran de l’onada inflacionària que estem vivint, fins al 31 de desembre de 2023, el teu arrendador no et pot exigir cap actualització que superi el 2% del preu del lloguer. Al 2024, l’actualització serà, excepte acord si no és gran tenidor, del 3%. Més enllà, es fitxarà per un índex que crearà l’INE (encara pendent de definir-se).

Més enllà d’això, recorda que tota pujada de lloguer és injusta i, per tant, demana sempre que no et facin cap increment. També tens dret a pròrroga de 6 mesos si el teu contracte acaba abans del juny del 2023. Pots consultar més informació a la web del sindicat de llogateres.

*EXCEPCIÓ! En els contractes signats entre el 6 de juny de 2013 i l’1 d’abril de 2015, encara que no hi consti clàusula d’actualització de la renda poden aplicar-nos l’actualització de l’IPC!

Per a més informació sobre les actualitzacions de renda o sobre el nou sistema de regulació de lloguers, consulta la guia del sindicat.

Cerca companya de pis
Vull viure amb una amiga, puc?

Perquè les dues tingueu les màximes garanties, seria ideal que ambdues fóssiu part del contracte amb la propietat. Moltes vegades, per fer-ho, la propietat exigeix un cost per modificar el contracte amb un annex. Negocia per evitar aquest cost extra!

Si no és possible, assegura’t que no hi hagi la clàusula de prohibició de sotsarrendament al contracte. Si hi és i llogues una habitació a una amiga, la propietat pot rescindir el contracte per incompliment i podeu perdre el pis. Intenta negociar la clàusula quan es firmi el contracte. Organitza’t per fer-ho amb el Sindicat de Llogateres. 

 

Si ets tu que vas a viure sotsarrendada al pis que lloga la teva amiga, alerta! Tot i que s’entén que tens els mateixos drets perquè és un contracte d’arrendament, alguna jurisprudència ho ha posat en dubte. És a dir, exclouen el sotsarrendament d’una habitació de les garanties que té un lloguer (fiança, duració mínima, etc.) si aquestes no s’inclouen a l’acord entre les parts. Mira de tenir un contracte amb la teva amiga on es detallin tots els drets i les durades d’un contracte de lloguer ordinari!

Terres de l’Ebre
Dades de les Terres de l’Ebre

364 €

Preu mensual mitjà del lloguer (2021)

18,5%

Habitatges buits sobre el total d’habitatges familiars (2011)

24%

Quasi 1 de cada 4 joves té dificultats per pagar el lloguer (2017)

0,34%

Lloguer social sobre el total de l’habitatge familiar (2021)
Problemàtiques de les Terres de l’Ebre
Falta d’ajudes directes i de regulació del preu

Hem viscut anys de bombolla del lloguer fruit, entre altres, d’una tendència a la concentració del mercat de lloguer en grans tenidors. La regulació de lloguers va permetre a molta gent poder arribar a final de mes i poder pagar el lloguer. En especial, les persones joves, més vulnerabilitzades en l’accés a l’habitatge, es podien permetre un habitatge a les zones tensades. Alhora, va resultar positiva en la contenció i reducció de rendes. El final d’aquesta regulació, tombada pel Tribunal Constitucional, va suposar perdre drets en l’accés al lloguer del jovent de Catalunya. Ara, amb la nova llei de l’habitatge estatal s’obre una nova oportunitat. Tot i no ser tan ambiciosa com la regulació catalana, ens permet contenir preus per les joves.

Per desgràcia, on no hem avançat tant és amb les ajudes lligades al lloguer, com el bo jove estatal o l’ajut al lloguer català, han quedat curts en l’oferta del nombre d’ajuts i les quantitats que es donaven. Alhora, en un context de pujada de preus, no deixa de ser una transferència a la propietat que pot ser insuficient per al jovent. Al mateix temps, moltes persones joves queden fora de la possibilitat de sol·licitar l’ajut, com els que encara no tenen el seu primer pis, o persones en sotsarrendament. Les ajudes, sense ser universals i sense topall de renda, segueixen deixant moltes joves sense capacitat per pagar el lloguer. Alhora, altres tipologies d’ajuts existents per a situacions d’emergència són poc nombroses en comparació amb altres països europeus.

A tot això cal sumar una reducció del salari real del jovent a causa de la inflació, amb la qual cosa s’incrementa el risc de no poder accedir a l’habitatge en zones tensades com l’àmbit metropolità o el Penedès, on més elevat és el lloguer —i on més segueix pujant.

Davant això, les joves poden…
Falta de lloguer social

El parc d’habitatge català queda molt per darrere del parc d’habitatge d’altres països europeus. A més, pel que fa al lloguer social encara és més petit, i amb disparitats segons el territori. A Terres de l’Ebre, Penedès o Camp de Tarragona, és igual o menor al 0,5 % de tot l’habitatge principal, mentre que la demanda, en tots aquests territoris, creix fins a un 78 % en els darrers anys, fins a situar-se en un 20 % de persones com a demandants. La resta de territori català, com a màxim, té un 1 % de l’habitatge familiar destinat a lloguer social. La disparitat entre oferta i demanda és enorme, i més atenent que els principals sol·licitants de lloguer social són persones joves. Això deixa molta gent que ho necessita fora de la possibilitat d’accedir a un habitatge de lloguer: de les persones joves que a Catalunya havien demandat i eren acceptades per ser adjudicades un pis, sols un 11,4 % acabaren rebent l’adjudicació del pis al 2021.

Som un país que ha apostat per l’habitatge en propietat i amb promotors privats, sense atendre les necessitats de les llogateres ni de les generacions que vindrien després. La bombolla especulativa sobre el sòl i l’habitatge ha provocat un infrafinançament de la construcció d’un parc públic d’habitatge (o la seva venda) mentre proliferaven pisos buits o de segones residències. Ara la nostra generació en paga les conseqüències. La falta d’un parc públic robust i que aposti pel lloguer social suposa un fre per al jovent de Catalunya i retalla les possibilitats d’aquest d’accedir a l’habitatge. 

Davant això, les joves poden…
Pisos buits

A l’àmbit metropolità, a Ponent, a les comarques centrals…, en diverses latituds del territori amb demandes d’habitatge, n’hi ha molts —mínim 1 de cada 10— que estan buits. Molts d’aquests habitatges es troben en mans de grans tenidors (fons voltor, bancs o grans propietaris) que no els alliberen per poder rehabilitar-los, especular i, després, vendre’ls a preus inassumibles per al jovent de Catalunya. En altres casos són pisos en males condicions que s’han de rehabilitar, i el jovent no té recursos per fer-ho. Això suposa que pisos que demà podrien ser de lloguer, romanen tancats i sense que les persones que els necessiten hi puguin accedir. Alhora, un d’aquests tenidors són les administracions. L’Estat té els pisos de la SAREB, dels bancs rescatats en la crisi anterior, a la seva disposició. Aquests pisos no han estat posats en lloguer social. 

L’existència de pisos buits en zones de demanda de lloguer a preu assequible suposa una problemàtica perquè les joves puguin accedir a l’habitatge. Alhora, es tracta de recursos d’habitatge en desús, que incompleixen la seva funció social, reconeguda legalment.

Davant això, les joves poden…
Ponent
Dades de Ponent

425 €

Preu mensual mitjà del lloguer (2021)

15,5%

Habitatges buits sobre el total d’habitatges familiars (2021)

33%

de l’RFBD és per pagar el lloguer cada mes (2021)

2,04

persones estan sense llar i acudeixen als serveis socials, per cada 1000 habitants (2020)
Problemàtiques de Ponent
Pisos buits

A l’àmbit metropolità, a Ponent, a les comarques centrals…, en diverses latituds del territori amb demandes d’habitatge, n’hi ha molts —mínim 1 de cada 10— que estan buits. Molts d’aquests habitatges es troben en mans de grans tenidors (fons voltor, bancs o grans propietaris) que no els alliberen per poder rehabilitar-los, especular i, després, vendre’ls a preus inassumibles per al jovent de Catalunya. En altres casos són pisos en males condicions que s’han de rehabilitar, i el jovent no té recursos per fer-ho. Això suposa que pisos que demà podrien ser de lloguer, romanen tancats i sense que les persones que els necessiten hi puguin accedir. Alhora, un d’aquests tenidors són les administracions. L’Estat té els pisos de la SAREB, dels bancs rescatats en la crisi anterior, a la seva disposició. Aquests pisos no han estat posats en lloguer social. 

L’existència de pisos buits en zones de demanda de lloguer a preu assequible suposa una problemàtica perquè les joves puguin accedir a l’habitatge. Alhora, es tracta de recursos d’habitatge en desús, que incompleixen la seva funció social, reconeguda legalment.

Davant això, les joves poden…
Discriminació a les joves llogateres

A tot el territori català es produeixen discriminacions en l’accés a l’habitatge. Les persones migrades, amb dissidència sexual o de gènere, amb discapacitat…, tenen més dificultats per accedir a l’habitatge. Aquesta discriminació pot ser directa: negant l’entrada al pis a persones migrades, per exemple. Ara bé, també pot ser indirecta: generant un entorn hostil per a una persona LGTBI+ abans d’entrar al pis, i que això el faci descartar-lo, o impedint l’adaptació de l’entorn per a l’autonomia personal de la llogatera.

A més, el jovent rep una discriminació en molts pisos que són sols destinats “a famílies”, deixant de llogar per un prejudici cap als nostres comportaments o abusant de la nostra precarietat per llogar sense les condicions requerides. Totes aquestes discriminacions interseccionen amb la nostra identitat de gènere o orientació sexual, o amb el fet de ser racialitzat o tenir diversitat funcional. 

Moltes d’aquestes discriminacions continuen un cop entrats al pis, seguint l’anomenat mobbing immobiliari: l’assetjament a les llogateres amb motivacions discriminatòries per provocar la seva sortida de la llar.

Davant això, les joves poden…
Infrahabitatge i sensellarisme

Una de les conseqüències més directes de la manca d’accés universal a l’habitatge és les persones que acaben sense llar o sense habitatge. En altres casos, els habitatges on es viu no compleixen les condicions òptimes: són garatges, locals, centres que han de ser ocupats per no viure sense un sostre. Aquesta situació de sensellarisme i infrahabitatge és massa comuna a les ciutats, però no únicament, com passa a Ponent, on el fenomen va molt lligat al món de la recollida de la fruita i les seves condicions laborals.

Molts de joves, migrats en molts casos, acaben vulnerabilitzats i vivint al carrer o en infrahabitatge. Aquesta intersecció entre joventut, precarietat laboral i racisme suposa un problema per a l’accés a l’habitatge i per al benestar del jovent. Són molts els que acaben presentant problemes de salut mental i física, o de malnutrició, o que pateixen l’estigma de viure al carrer, sense xarxes de suport, o sofreixen aporofòbia. La manca de dret d’accés a l’habitatge posa la seva vida en risc.

Davant això, les joves poden…
Penedès
Dades del Penedès

617 €

Preu mensual mitjà del lloguer (2021)

+78,8%

Variació percentual de la demanda d’habitatge social entre 2015 i 2020

6 de 1000

habitatges familiars són per a lloguer social (2021)

1 de cada 4

joves té dificultats per pagar el lloguer (2017)

22,29 %

Segones residències sobre el total d’habitatges familiars
Problemàtiques del Penedès
Alt volum d’habitatges destinats a ser segones residències

L’Estat espanyol és a la cua d’Europa en habitatge social i emancipació juvenil, però som el país de la UE amb més habitatge no destinat a ser el principal. Així, a Catalunya, mentre que hi ha dificultats per accedir a un habitatge digne, a principis de segle una de cada tres famílies catalanes tenia una segona residència en propietat. Aquest desajust es produeix a partir dels anys 70 amb molta intensitat, i ha marcat el mercat de l’habitatge fins avui. Les causes per les quals es tenen segones residències són principalment dues: les migracions a la ciutat i el model econòmic. En el primer cas, el despoblament rural creixent des de fa anys i nous patrons de mobilitat han fet que moltes persones mantinguin la casa de la família com a segona residència. Per altra banda, la dependència de l’especulació immobiliària ha fet que, en moltes zones, la principal activitat econòmica hagi estat la construcció de segones residències, a un preu de luxe o més elevat que el dels habitatges principals. Per tant, no falten habitatges: falta l’accés amb dignitat per a tothom.

Per exemple, als Pirineus i l’Aran, l’activitat de l’esport d’hivern i l’obertura de pistes d’esquí va associada a la creació de noves urbanitzacions o rehabilitacions de cases per ser segona residència. Aquest fet també ha predominat a les zones de costa properes a nuclis urbans (com el Penedès) o turístics (com el Camp de Tarragona o les comarques gironines). Així, a extenses zones del litoral es van construir urbanitzacions on la gent sols passa dues setmanes a l’any de mitjana. Aquests habitatges són fets sense estar habilitats per ser una residència permanent i sense equipaments oberts, i no tenen una mobilitat fàcil i universal. Aquest consum de sòl massiu no es va fer només com a part d’una classe mitjana emergent que volia una segona llar, sinó que més aviat sorgeix amb una voluntat d’estalvi fiscal i especulació d’una classe adinerada que dirigia el mercat immobiliari desregulat.

En un context on les joves tenen dificultats per accedir a l’habitatge i on hi ha una demanda de lloguer social que puja cada any en els territoris més poblats per segones residències, la continuïtat de tenir pisos buits la majoria de l’any suposa un privilegi enorme i inassumible per a una societat que es vulgui justa. L’oferta de venda no distingeix entre habitatges principals i secundaris, i aquest fet porta que les joves paguin uns preus més alts per una casa, que esdevé bé de luxe i no dret. En aquestes zones, el mercat del lloguer per a joves és reduït, pel fet que els contractes que es fan són per temporades o, directament i per raons de rendibilitat econòmica, turístics. Un fet que es dona també és, davant les dificultats d’accés a l’habitatge, el desplaçament de molts joves a viure a les segones residències de la família per poder emancipar-se. Ara bé, la majoria d’aquests habitatges no estan preparats per a tot l’any i hi manquen equipaments. L’accés a un habitatge digne no és sols el fet de poder tenir un sostre, sinó de tenir-lo amb les condicions estructurals i urbanes necessàries, que permetin desenvolupar la vida amb normalitat.

Davant això, les joves poden…
Falta d’ajudes directes i de regulació del preu

Hem viscut anys de bombolla del lloguer fruit, entre altres, d’una tendència a la concentració del mercat de lloguer en grans tenidors. La regulació de lloguers va permetre a molta gent poder arribar a final de mes i poder pagar el lloguer. En especial, les persones joves, més vulnerabilitzades en l’accés a l’habitatge, es podien permetre un habitatge a les zones tensades. Alhora, va resultar positiva en la contenció i reducció de rendes. El final d’aquesta regulació, tombada pel Tribunal Constitucional, va suposar perdre drets en l’accés al lloguer del jovent de Catalunya. Ara, amb la nova llei de l’habitatge estatal s’obre una nova oportunitat. Tot i no ser tan ambiciosa com la regulació catalana, ens permet contenir preus per les joves.

Per desgràcia, on no hem avançat tant és amb les ajudes lligades al lloguer, com el bo jove estatal o l’ajut al lloguer català, han quedat curts en l’oferta del nombre d’ajuts i les quantitats que es donaven. Alhora, en un context de pujada de preus, no deixa de ser una transferència a la propietat que pot ser insuficient per al jovent. Al mateix temps, moltes persones joves queden fora de la possibilitat de sol·licitar l’ajut, com els que encara no tenen el seu primer pis, o persones en sotsarrendament. Les ajudes, sense ser universals i sense topall de renda, segueixen deixant moltes joves sense capacitat per pagar el lloguer. Alhora, altres tipologies d’ajuts existents per a situacions d’emergència són poc nombroses en comparació amb altres països europeus.

A tot això cal sumar una reducció del salari real del jovent a causa de la inflació, amb la qual cosa s’incrementa el risc de no poder accedir a l’habitatge en zones tensades com l’àmbit metropolità o el Penedès, on més elevat és el lloguer —i on més segueix pujant.

Davant això, les joves poden…
Metropolitana
Dades metropolitanes

882 €

Preu mensual mitjà del lloguer (juliol- setembre 2022)

50%

de la renda bruta familiar va destinada a pagar el lloguer (2019-2021)

50 %

de les joves paguen més de 900 euros mensuals de lloguer

187€

Variació del preu del lloguer entre 2015 i 2020

1 de cada 10

habitatges familiars estan buits (2011)

1,75

persones estan sense llar i acudeixen als serveis socials, per cada 1000 habitants (2020)
Problemàtiques metropolitanes
Massificació turística

La indústria turística és l’activitat econòmica principal del nostre país i està molt lligada a la transformació urbana, especialment de gran part del nostre litoral i del Pirineu. Amb la massificació turística arriba la falta d’equipaments per als locals, la gentrificació comercial i residencial, problemes de renou i brutícia a les llars, pobles i barris dels veïns… Alhora, com a indústria lligada al mercat de la construcció i al consum de sòl, l’especulació immobiliària hi va associada i produeix habitatges a preus elevats, tant de lloguer com de propietat, i una destrucció del territori. Tenint en compte, alhora, que dona lloc a un mercat de treball que precaritza sous, en especial els de la població més jove, l’accés a l’habitatge en zones de monocultiu turístic suposa un repte per al jovent.

A més, amb la turistificació de les principals ciutats del país, molts edificis o pisos que es destinaven a habitatge han canviat d’ús i han passat al lloguer vacacional. El mateix passa a zones de litoral o Pirineu, de turisme estacional, on els pisos romanen buits gran part de l’any per després llogar-se dos o tres mesos. Aquesta reducció de l’oferta de l’habitatge de lloguer a causa de la voluntat especulativa en zones turistificades ha provocat l’expulsió de molts veïns i veïnes, lligada a l’assetjament immobiliari i a preus elevats. Els habitatges per als residents són les sobres que la indústria turística no vol o no pot absorbir, i és el jovent que es vol emancipar qui n’ha d’assumir les conseqüències.

Davant això, les joves poden…
Falta d’ajudes directes i de regulació del preu

Hem viscut anys de bombolla del lloguer fruit, entre altres, d’una tendència a la concentració del mercat de lloguer en grans tenidors. La regulació de lloguers va permetre a molta gent poder arribar a final de mes i poder pagar el lloguer. En especial, les persones joves, més vulnerabilitzades en l’accés a l’habitatge, es podien permetre un habitatge a les zones tensades. Alhora, va resultar positiva en la contenció i reducció de rendes. El final d’aquesta regulació, tombada pel Tribunal Constitucional, va suposar perdre drets en l’accés al lloguer del jovent de Catalunya. Ara, amb la nova llei de l’habitatge estatal s’obre una nova oportunitat. Tot i no ser tan ambiciosa com la regulació catalana, ens permet contenir preus per les joves.

Per desgràcia, on no hem avançat tant és amb les ajudes lligades al lloguer, com el bo jove estatal o l’ajut al lloguer català, han quedat curts en l’oferta del nombre d’ajuts i les quantitats que es donaven. Alhora, en un context de pujada de preus, no deixa de ser una transferència a la propietat que pot ser insuficient per al jovent. Al mateix temps, moltes persones joves queden fora de la possibilitat de sol·licitar l’ajut, com els que encara no tenen el seu primer pis, o persones en sotsarrendament. Les ajudes, sense ser universals i sense topall de renda, segueixen deixant moltes joves sense capacitat per pagar el lloguer. Alhora, altres tipologies d’ajuts existents per a situacions d’emergència són poc nombroses en comparació amb altres països europeus.

A tot això cal sumar una reducció del salari real del jovent a causa de la inflació, amb la qual cosa s’incrementa el risc de no poder accedir a l’habitatge en zones tensades com l’àmbit metropolità o el Penedès, on més elevat és el lloguer —i on més segueix pujant.

Davant això, les joves poden…
Falta de lloguer social

El parc d’habitatge català queda molt per darrere del parc d’habitatge d’altres països europeus. A més, pel que fa al lloguer social encara és més petit, i amb disparitats segons el territori. A Terres de l’Ebre, Penedès o Camp de Tarragona, és igual o menor al 0,5 % de tot l’habitatge principal, mentre que la demanda, en tots aquests territoris, creix fins a un 78 % en els darrers anys, fins a situar-se en un 20 % de persones com a demandants. La resta de territori català, com a màxim, té un 1 % de l’habitatge familiar destinat a lloguer social. La disparitat entre oferta i demanda és enorme, i més atenent que els principals sol·licitants de lloguer social són persones joves. Això deixa molta gent que ho necessita fora de la possibilitat d’accedir a un habitatge de lloguer: de les persones joves que a Catalunya havien demandat i eren acceptades per ser adjudicades un pis, sols un 11,4 % acabaren rebent l’adjudicació del pis al 2021.

Som un país que ha apostat per l’habitatge en propietat i amb promotors privats, sense atendre les necessitats de les llogateres ni de les generacions que vindrien després. La bombolla especulativa sobre el sòl i l’habitatge ha provocat un infrafinançament de la construcció d’un parc públic d’habitatge (o la seva venda) mentre proliferaven pisos buits o de segones residències. Ara la nostra generació en paga les conseqüències. La falta d’un parc públic robust i que aposti pel lloguer social suposa un fre per al jovent de Catalunya i retalla les possibilitats d’aquest d’accedir a l’habitatge. 

Davant això, les joves poden…
Pisos buits, Infrahabitatge i sensellarisme

Una de les conseqüències més directes de la manca d’accés universal a l’habitatge és les persones que acaben sense llar o sense habitatge. En altres casos, els habitatges on es viu no compleixen les condicions òptimes: són garatges, locals, centres que han de ser ocupats per no viure sense un sostre. Aquesta situació de sensellarisme i infrahabitatge és massa comuna a les ciutats, però no únicament, com passa a Ponent, on el fenomen va molt lligat al món de la recollida de la fruita i les seves condicions laborals.

Molts de joves, migrats en molts casos, acaben vulnerabilitzats i vivint al carrer o en infrahabitatge. Aquesta intersecció entre joventut, precarietat laboral i racisme suposa un problema per a l’accés a l’habitatge i per al benestar del jovent. Són molts els que acaben presentant problemes de salut mental i física, o de malnutrició, o que pateixen l’estigma de viure al carrer, sense xarxes de suport, o sofreixen aporofòbia. La manca de dret d’accés a l’habitatge posa la seva vida en risc.

Davant això, les joves poden…
Comarques gironines
Dades de les Comarques gironines

550€

Preu mensual mitjà del lloguer (2021)

10,6

Places hoteleres per cada 100 habitants (2021)

25,9 %

Joves declaren dificultats per pagar el lloguer (2017)

33,3 %

Joves declaren deficiències a l’habitatge (2017)

28 %

Segones residències sobre el total d’habitatges familiars (2011)
Problemàtiques de les Comarques gironines
Alt volum d’habitatges destinats a ser segones residències

L’Estat espanyol és a la cua d’Europa en habitatge social i emancipació juvenil, però som el país de la UE amb més habitatge no destinat a ser el principal. Així, a Catalunya, mentre que hi ha dificultats per accedir a un habitatge digne, a principis de segle una de cada tres famílies catalanes tenia una segona residència en propietat. Aquest desajust es produeix a partir dels anys 70 amb molta intensitat, i ha marcat el mercat de l’habitatge fins avui. Les causes per les quals es tenen segones residències són principalment dues: les migracions a la ciutat i el model econòmic. En el primer cas, el despoblament rural creixent des de fa anys i nous patrons de mobilitat han fet que moltes persones mantinguin la casa de la família com a segona residència. Per altra banda, la dependència de l’especulació immobiliària ha fet que, en moltes zones, la principal activitat econòmica hagi estat la construcció de segones residències, a un preu de luxe o més elevat que el dels habitatges principals. Per tant, no falten habitatges: falta l’accés amb dignitat per a tothom.

Per exemple, als Pirineus i l’Aran, l’activitat de l’esport d’hivern i l’obertura de pistes d’esquí va associada a la creació de noves urbanitzacions o rehabilitacions de cases per ser segona residència. Aquest fet també ha predominat a les zones de costa properes a nuclis urbans (com el Penedès) o turístics (com el Camp de Tarragona o les comarques gironines). Així, a extenses zones del litoral es van construir urbanitzacions on la gent sols passa dues setmanes a l’any de mitjana. Aquests habitatges són fets sense estar habilitats per ser una residència permanent i sense equipaments oberts, i no tenen una mobilitat fàcil i universal. Aquest consum de sòl massiu no es va fer només com a part d’una classe mitjana emergent que volia una segona llar, sinó que més aviat sorgeix amb una voluntat d’estalvi fiscal i especulació d’una classe adinerada que dirigia el mercat immobiliari desregulat.

En un context on les joves tenen dificultats per accedir a l’habitatge i on hi ha una demanda de lloguer social que puja cada any en els territoris més poblats per segones residències, la continuïtat de tenir pisos buits la majoria de l’any suposa un privilegi enorme i inassumible per a una societat que es vulgui justa. L’oferta de venda no distingeix entre habitatges principals i secundaris, i aquest fet porta que les joves paguin uns preus més alts per una casa, que esdevé bé de luxe i no dret. En aquestes zones, el mercat del lloguer per a joves és reduït, pel fet que els contractes que es fan són per temporades o, directament i per raons de rendibilitat econòmica, turístics. Un fet que es dona també és, davant les dificultats d’accés a l’habitatge, el desplaçament de molts joves a viure a les segones residències de la família per poder emancipar-se. Ara bé, la majoria d’aquests habitatges no estan preparats per a tot l’any i hi manquen equipaments. L’accés a un habitatge digne no és sols el fet de poder tenir un sostre, sinó de tenir-lo amb les condicions estructurals i urbanes necessàries, que permetin desenvolupar la vida amb normalitat.

Davant això, les joves poden…
Massificació turística

La indústria turística és l’activitat econòmica principal del nostre país i està molt lligada a la transformació urbana, especialment de gran part del nostre litoral i del Pirineu. Amb la massificació turística arriba la falta d’equipaments per als locals, la gentrificació comercial i residencial, problemes de renou i brutícia a les llars, pobles i barris dels veïns… Alhora, com a indústria lligada al mercat de la construcció i al consum de sòl, l’especulació immobiliària hi va associada i produeix habitatges a preus elevats, tant de lloguer com de propietat, i una destrucció del territori. Tenint en compte, alhora, que dona lloc a un mercat de treball que precaritza sous, en especial els de la població més jove, l’accés a l’habitatge en zones de monocultiu turístic suposa un repte per al jovent.

A més, amb la turistificació de les principals ciutats del país, molts edificis o pisos que es destinaven a habitatge han canviat d’ús i han passat al lloguer vacacional. El mateix passa a zones de litoral o Pirineu, de turisme estacional, on els pisos romanen buits gran part de l’any per després llogar-se dos o tres mesos. Aquesta reducció de l’oferta de l’habitatge de lloguer a causa de la voluntat especulativa en zones turistificades ha provocat l’expulsió de molts veïns i veïnes, lligada a l’assetjament immobiliari i a preus elevats. Els habitatges per als residents són les sobres que la indústria turística no vol o no pot absorbir, i és el jovent que es vol emancipar qui n’ha d’assumir les conseqüències.

Davant això, les joves poden…
Falta d’ajudes directes i de regulació del preu

Hem viscut anys de bombolla del lloguer fruit, entre altres, d’una tendència a la concentració del mercat de lloguer en grans tenidors. La regulació de lloguers va permetre a molta gent poder arribar a final de mes i poder pagar el lloguer. En especial, les persones joves, més vulnerabilitzades en l’accés a l’habitatge, es podien permetre un habitatge a les zones tensades. Alhora, va resultar positiva en la contenció i reducció de rendes. El final d’aquesta regulació, tombada pel Tribunal Constitucional, va suposar perdre drets en l’accés al lloguer del jovent de Catalunya. Ara, amb la nova llei de l’habitatge estatal s’obre una nova oportunitat. Tot i no ser tan ambiciosa com la regulació catalana, ens permet contenir preus per les joves.

Per desgràcia, on no hem avançat tant és amb les ajudes lligades al lloguer, com el bo jove estatal o l’ajut al lloguer català, han quedat curts en l’oferta del nombre d’ajuts i les quantitats que es donaven. Alhora, en un context de pujada de preus, no deixa de ser una transferència a la propietat que pot ser insuficient per al jovent. Al mateix temps, moltes persones joves queden fora de la possibilitat de sol·licitar l’ajut, com els que encara no tenen el seu primer pis, o persones en sotsarrendament. Les ajudes, sense ser universals i sense topall de renda, segueixen deixant moltes joves sense capacitat per pagar el lloguer. Alhora, altres tipologies d’ajuts existents per a situacions d’emergència són poc nombroses en comparació amb altres països europeus.

A tot això cal sumar una reducció del salari real del jovent a causa de la inflació, amb la qual cosa s’incrementa el risc de no poder accedir a l’habitatge en zones tensades com l’àmbit metropolità o el Penedès, on més elevat és el lloguer —i on més segueix pujant.

Davant això, les joves poden…
Comarques centrals
Dades de les Comarques centrals

469€

Preu mensual mitjà del lloguer (2021)

31,9 %

Joves declaren deficiències a l’habitatge (2017)

0,95 %

Lloguer social sobre el total de l’habitatge familiar (2021)

+128%

Variació percentual de la demanda d’habitatge social entre 2015 i 2020

16,8%

Habitatges buits sobre el total d’habitatges familiars (2011)
Problemàtiques de les Comarques centrals
Deficiències als edificis

Al país, molts de joves pateixen de pisos amb deficiències estructurals, com humitats, falta d’equipaments de calefacció, etc. Així, a Terres de l’Ebre és on més manquen les calefaccions centrals per als joves, i al Camp de Tarragona, on més humitats trobem als habitatges ocupats per joves, segons el cens de 2011. A les comarques centrals i gironines és on més declaraven les joves, el 2017, que el pis tenia més deficiències pel que fa al seu estat general, a poca distància de la vegueria metropolitana. En resum: encara que no afecti a tots els parcs de l’habitatge uniformement, sí que és un fet destacat que els habitatges tinguin alguna deficiència quan els ocupen les joves.

Així, a causa de la precarietat juvenil, una proporció importants de joves no viuen en pisos en condicions de dignitat. Com que no es poden permetre reformes, ni els interessa a les propietats, molts joves viuen de lloguer en condicions subòptimes. A banda de l’estat del pis, en molts se sobrepassa la capacitat òptima d’habitants per pis. Això incrementa la impossibilitat d’ús adequat de l’habitatge per als joves. 

Davant això, les joves poden…
Falta de lloguer social

El parc d’habitatge català queda molt per darrere del parc d’habitatge d’altres països europeus. A més, pel que fa al lloguer social encara és més petit, i amb disparitats segons el territori. A Terres de l’Ebre, Penedès o Camp de Tarragona, és igual o menor al 0,5 % de tot l’habitatge principal, mentre que la demanda, en tots aquests territoris, creix fins a un 78 % en els darrers anys, fins a situar-se en un 20 % de persones com a demandants. La resta de territori català, com a màxim, té un 1 % de l’habitatge familiar destinat a lloguer social. La disparitat entre oferta i demanda és enorme, i més atenent que els principals sol·licitants de lloguer social són persones joves. Això deixa molta gent que ho necessita fora de la possibilitat d’accedir a un habitatge de lloguer: de les persones joves que a Catalunya havien demandat i eren acceptades per ser adjudicades un pis, sols un 11,4 % acabaren rebent l’adjudicació del pis al 2021.

Som un país que ha apostat per l’habitatge en propietat i amb promotors privats, sense atendre les necessitats de les llogateres ni de les generacions que vindrien després. La bombolla especulativa sobre el sòl i l’habitatge ha provocat un infrafinançament de la construcció d’un parc públic d’habitatge (o la seva venda) mentre proliferaven pisos buits o de segones residències. Ara la nostra generació en paga les conseqüències. La falta d’un parc públic robust i que aposti pel lloguer social suposa un fre per al jovent de Catalunya i retalla les possibilitats d’aquest d’accedir a l’habitatge. 

Davant això, les joves poden…
Pisos buits de grans tenidors

A l’àmbit metropolità, a Ponent, a les comarques centrals…, en diverses latituds del territori amb demandes d’habitatge, n’hi ha molts —mínim 1 de cada 10— que estan buits. Molts d’aquests habitatges es troben en mans de grans tenidors (fons voltor, bancs o grans propietaris) que no els alliberen per poder rehabilitar-los, especular i, després, vendre’ls a preus inassumibles per al jovent de Catalunya. En altres casos són pisos en males condicions que s’han de rehabilitar, i el jovent no té recursos per fer-ho. Això suposa que pisos que demà podrien ser de lloguer, romanen tancats i sense que les persones que els necessiten hi puguin accedir. Alhora, un d’aquests tenidors són les administracions. L’Estat té els pisos de la SAREB, dels bancs rescatats en la crisi anterior, a la seva disposició. Aquests pisos no han estat posats en lloguer social. 

L’existència de pisos buits en zones de demanda de lloguer a preu assequible suposa una problemàtica perquè les joves puguin accedir a l’habitatge. Alhora, es tracta de recursos d’habitatge en desús, que incompleixen la seva funció social, reconeguda legalment.

Davant això, les joves poden…
Camp de tarragona
Dades del Camp de Tarragona

509€

Preu mensual mitjà del lloguer (2021)

22,3%

Joves declaren deficiències a l’habitatge (2017)

21

persones de cada mil demanen un habitatge social (2021)

25.78%

Segones residències sobre el total d’habitatges familiars (2011)

0,3%

Lloguer social sobre el total de l’habitatge familiar (2021)
Problemàtiques del Camp de Tarragona
Alt volum d’habitatges destinats a ser segones residències

L’Estat espanyol és a la cua d’Europa en habitatge social i emancipació juvenil, però som el país de la UE amb més habitatge no destinat a ser el principal. Així, a Catalunya, mentre que hi ha dificultats per accedir a un habitatge digne, a principis de segle una de cada tres famílies catalanes tenia una segona residència en propietat. Aquest desajust es produeix a partir dels anys 70 amb molta intensitat, i ha marcat el mercat de l’habitatge fins avui. Les causes per les quals es tenen segones residències són principalment dues: les migracions a la ciutat i el model econòmic. En el primer cas, el despoblament rural creixent des de fa anys i nous patrons de mobilitat han fet que moltes persones mantinguin la casa de la família com a segona residència. Per altra banda, la dependència de l’especulació immobiliària ha fet que, en moltes zones, la principal activitat econòmica hagi estat la construcció de segones residències, a un preu de luxe o més elevat que el dels habitatges principals. Per tant, no falten habitatges: falta l’accés amb dignitat per a tothom.

Per exemple, als Pirineus i l’Aran, l’activitat de l’esport d’hivern i l’obertura de pistes d’esquí va associada a la creació de noves urbanitzacions o rehabilitacions de cases per ser segona residència. Aquest fet també ha predominat a les zones de costa properes a nuclis urbans (com el Penedès) o turístics (com el Camp de Tarragona o les comarques gironines). Així, a extenses zones del litoral es van construir urbanitzacions on la gent sols passa dues setmanes a l’any de mitjana. Aquests habitatges són fets sense estar habilitats per ser una residència permanent i sense equipaments oberts, i no tenen una mobilitat fàcil i universal. Aquest consum de sòl massiu no es va fer només com a part d’una classe mitjana emergent que volia una segona llar, sinó que més aviat sorgeix amb una voluntat d’estalvi fiscal i especulació d’una classe adinerada que dirigia el mercat immobiliari desregulat.

En un context on les joves tenen dificultats per accedir a l’habitatge i on hi ha una demanda de lloguer social que puja cada any en els territoris més poblats per segones residències, la continuïtat de tenir pisos buits la majoria de l’any suposa un privilegi enorme i inassumible per a una societat que es vulgui justa. L’oferta de venda no distingeix entre habitatges principals i secundaris, i aquest fet porta que les joves paguin uns preus més alts per una casa, que esdevé bé de luxe i no dret. En aquestes zones, el mercat del lloguer per a joves és reduït, pel fet que els contractes que es fan són per temporades o, directament i per raons de rendibilitat econòmica, turístics. Un fet que es dona també és, davant les dificultats d’accés a l’habitatge, el desplaçament de molts joves a viure a les segones residències de la família per poder emancipar-se. Ara bé, la majoria d’aquests habitatges no estan preparats per a tot l’any i hi manquen equipaments. L’accés a un habitatge digne no és sols el fet de poder tenir un sostre, sinó de tenir-lo amb les condicions estructurals i urbanes necessàries, que permetin desenvolupar la vida amb normalitat.

Davant això, les joves poden…
Deficiències als edificis

Al país, molts de joves pateixen de pisos amb deficiències estructurals, com humitats, falta d’equipaments de calefacció, etc. Així, a Terres de l’Ebre és on més manquen les calefaccions centrals per als joves, i al Camp de Tarragona, on més humitats trobem als habitatges ocupats per joves, segons el cens de 2011. A les comarques centrals i gironines és on més declaraven les joves, el 2017, que el pis tenia més deficiències pel que fa al seu estat general, a poca distància de la vegueria metropolitana. En resum: encara que no afecti a tots els parcs de l’habitatge uniformement, sí que és un fet destacat que els habitatges tinguin alguna deficiència quan els ocupen les joves.

Així, a causa de la precarietat juvenil, una proporció importants de joves no viuen en pisos en condicions de dignitat. Com que no es poden permetre reformes, ni els interessa a les propietats, molts joves viuen de lloguer en condicions subòptimes. A banda de l’estat del pis, en molts se sobrepassa la capacitat òptima d’habitants per pis. Això incrementa la impossibilitat d’ús adequat de l’habitatge per als joves. 

Davant això, les joves poden…
Falta de lloguer social

El parc d’habitatge català queda molt per darrere del parc d’habitatge d’altres països europeus. A més, pel que fa al lloguer social encara és més petit, i amb disparitats segons el territori. A Terres de l’Ebre, Penedès o Camp de Tarragona, és igual o menor al 0,5 % de tot l’habitatge principal, mentre que la demanda, en tots aquests territoris, creix fins a un 78 % en els darrers anys, fins a situar-se en un 20 % de persones com a demandants. La resta de territori català, com a màxim, té un 1 % de l’habitatge familiar destinat a lloguer social. La disparitat entre oferta i demanda és enorme, i més atenent que els principals sol·licitants de lloguer social són persones joves. Això deixa molta gent que ho necessita fora de la possibilitat d’accedir a un habitatge de lloguer: de les persones joves que a Catalunya havien demandat i eren acceptades per ser adjudicades un pis, sols un 11,4 % acabaren rebent l’adjudicació del pis al 2021.

Som un país que ha apostat per l’habitatge en propietat i amb promotors privats, sense atendre les necessitats de les llogateres ni de les generacions que vindrien després. La bombolla especulativa sobre el sòl i l’habitatge ha provocat un infrafinançament de la construcció d’un parc públic d’habitatge (o la seva venda) mentre proliferaven pisos buits o de segones residències. Ara la nostra generació en paga les conseqüències. La falta d’un parc públic robust i que aposti pel lloguer social suposa un fre per al jovent de Catalunya i retalla les possibilitats d’aquest d’accedir a l’habitatge. 

Davant això, les joves poden…
Cercar pis
Poden negar-me un pis per la meva identitat de gènere, orientació sexual, ètnia, religió, procedència, edat…?

Evidentment, no! Si sents que estàs essent discriminat perquè et deneguen l’accés a un pis o en el tracte rebut per la immobiliària o propietat: 1) registra i guarda la prova de la discriminació (el missatge de WhatsApp discriminatori, el correu electrònic on et deneguen el pis…) i/o posa’t en contacte amb possibles testimonis; 2) acudeix a l’Oficina de No-Discriminació si ets a Barcelona, a l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació de la Generalitat, o a alguna entitat (OCH, SOS Racisme…), i 3) en cas que els fets siguin greus, denúncia als Mossos. En cas que sigui una empresa també pots acudir a l’Agència Catalana de Consum.


La discriminació, tot i ser indirecta, també és discriminació i està sancionada administrativament. Apujar el preu del lloguer per aconseguir que no hi visquis pot ser discriminatori igual que una negativa directa. 


Recorda que la discriminació es pot perllongar o donar un cop entrat al pis, mitjançant assetjament (mobbing immobiliari). En aquest cas, segueix les mateixes passes. Sobretot, no facis el camí sola, acompanya’t del teu entorn o de les entitats.

Altres apartats de la guia
Alt Pirineu i Aran
Dades de l'Alt Pirineu i Aran

476€

Preu mensual mitjà del lloguer (2021)

85,29%

Habitatges unifamiliars acabats el 2021 damunt el total

22,3

Places hoteleres per cada 100 habitants (2021)

+78,23%

Variació percentual de la demanda d’habitatge social entre 2015 i 2020

41,76%

Segones residències sobre el total d’habitatges familiars (2011)
Problemàtiques de l'Alt Pirineu i Aran
Alt volum d’habitatges destinats a ser segones residències

L’Estat espanyol és a la cua d’Europa en habitatge social i emancipació juvenil, però som el país de la UE amb més habitatge no destinat a ser el principal. Així, a Catalunya, mentre que hi ha dificultats per accedir a un habitatge digne, a principis de segle una de cada tres famílies catalanes tenia una segona residència en propietat. Aquest desajust es produeix a partir dels anys 70 amb molta intensitat, i ha marcat el mercat de l’habitatge fins avui. Les causes per les quals es tenen segones residències són principalment dues: les migracions a la ciutat i el model econòmic. En el primer cas, el despoblament rural creixent des de fa anys i nous patrons de mobilitat han fet que moltes persones mantinguin la casa de la família com a segona residència. Per altra banda, la dependència de l’especulació immobiliària ha fet que, en moltes zones, la principal activitat econòmica hagi estat la construcció de segones residències, a un preu de luxe o més elevat que el dels habitatges principals. Per tant, no falten habitatges: falta l’accés amb dignitat per a tothom.

Per exemple, als Pirineus i l’Aran, l’activitat de l’esport d’hivern i l’obertura de pistes d’esquí va associada a la creació de noves urbanitzacions o rehabilitacions de cases per ser segona residència. Aquest fet també ha predominat a les zones de costa properes a nuclis urbans (com el Penedès) o turístics (com el Camp de Tarragona o les comarques gironines). Així, a extenses zones del litoral es van construir urbanitzacions on la gent sols passa dues setmanes a l’any de mitjana. Aquests habitatges són fets sense estar habilitats per ser una residència permanent i sense equipaments oberts, i no tenen una mobilitat fàcil i universal. Aquest consum de sòl massiu no es va fer només com a part d’una classe mitjana emergent que volia una segona llar, sinó que més aviat sorgeix amb una voluntat d’estalvi fiscal i especulació d’una classe adinerada que dirigia el mercat immobiliari desregulat.

En un context on les joves tenen dificultats per accedir a l’habitatge i on hi ha una demanda de lloguer social que puja cada any en els territoris més poblats per segones residències, la continuïtat de tenir pisos buits la majoria de l’any suposa un privilegi enorme i inassumible per a una societat que es vulgui justa. L’oferta de venda no distingeix entre habitatges principals i secundaris, i aquest fet porta que les joves paguin uns preus més alts per una casa, que esdevé bé de luxe i no dret. En aquestes zones, el mercat del lloguer per a joves és reduït, pel fet que els contractes que es fan són per temporades o, directament i per raons de rendibilitat econòmica, turístics. Un fet que es dona també és, davant les dificultats d’accés a l’habitatge, el desplaçament de molts joves a viure a les segones residències de la família per poder emancipar-se. Ara bé, la majoria d’aquests habitatges no estan preparats per a tot l’any i hi manquen equipaments. L’accés a un habitatge digne no és sols el fet de poder tenir un sostre, sinó de tenir-lo amb les condicions estructurals i urbanes necessàries, que permetin desenvolupar la vida amb normalitat.

Davant això, les joves poden…
Massificació turística

La indústria turística és l’activitat econòmica principal del nostre país i està molt lligada a la transformació urbana, especialment de gran part del nostre litoral i del Pirineu. Amb la massificació turística arriba la falta d’equipaments per als locals, la gentrificació comercial i residencial, problemes de renou i brutícia a les llars, pobles i barris dels veïns… Alhora, com a indústria lligada al mercat de la construcció i al consum de sòl, l’especulació immobiliària hi va associada i produeix habitatges a preus elevats, tant de lloguer com de propietat, i una destrucció del territori. Tenint en compte, alhora, que dona lloc a un mercat de treball que precaritza sous, en especial els de la població més jove, l’accés a l’habitatge en zones de monocultiu turístic suposa un repte per al jovent.

A més, amb la turistificació de les principals ciutats del país, molts edificis o pisos que es destinaven a habitatge han canviat d’ús i han passat al lloguer vacacional. El mateix passa a zones de litoral o Pirineu, de turisme estacional, on els pisos romanen buits gran part de l’any per després llogar-se dos o tres mesos. Aquesta reducció de l’oferta de l’habitatge de lloguer a causa de la voluntat especulativa en zones turistificades ha provocat l’expulsió de molts veïns i veïnes, lligada a l’assetjament immobiliari i a preus elevats. Els habitatges per als residents són les sobres que la indústria turística no vol o no pot absorbir, i és el jovent que es vol emancipar qui n’ha d’assumir les conseqüències.

Davant això, les joves poden…